Цели

View page in language: Bulgarian | English | Finnish | Italian | Lithuanian

АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:

Да се установят нагласите на студентите, които изучават социални грижи и които преминават през практическо обучение Относно употребата на игри като компонент от смесено обучение.
Да се направи систематичен преглед на литературата, свързана с употребата на компютърни игри в образователните сектори, свързани с проекта.

КОГНИТИВЕН АНАЛИЗ НА ЗАДАЧИТЕ:

Да се идентифицират когнитивните умения, знания и компетенции, необходими за практическото обучение.

ДИЗАЙН И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Да се разработи игрова платформа, която да подкрепя практическото обучение. Това включва механизъм за представяне на реалистични сценарии, свързани с осигуряването на адекватни социални грижи и професионално обучение, за студенти и работещи в тази сфера. Играта ще бъде създадена като мултиезична, за да улесни използването й на различни европейски езици.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ:

Да се осигури обучение на учителите, менторите и оценителите, които ще използват играта. Въвеждането в употреба на обучителна игра изисква предварително обучение на използващите я.
Да се създаде онлайн общност от учители и професионалисти, използвайки контактите на партньорите, която да участва в развиването на играта.
Да се опишат добри практики, които да насочват преподавателите как могат да използват играта в преподаването си.

ПИЛОТИРАНЕ:

Да се извърши мащабно пилотиране на играта със социални работници, студенти, професионалисти, както и с техните ментори, обучители и оценители в рамките на цяла Европа.

ОЦЕНЯВАНЕИ ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО:

Да се оцени ефективността на играта в практическото обучение на студенти и професионалисти в сферата на социалните грижи.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗИРАНЕ:

Да се оцени комерсиалната стойност на такава игра.

РЕЗУЛТАТ:

500 студенти и професионалисти в сферата на социалните грижи, обучени да използват играта;
200 учители/обучители, обучени да използват играта;
Общност на ползващите я от поне 500 члена

 

Преминете към следващата секция (Нужди).